تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و واحد های تابعه وابسته به صمت این همکاری  به منظور ایجاد ارتباط آزمایشگاهی مراکز تحقیقاتی وزارت صمت و نیز اجرایی نمودن برنامه بند 61 ردیف نقشه راه معدن بوده و علاوه بر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، مراکز ذیل شامل آن می باشندمراکز تحقیقاتی وزارت صمتسایت
مرکز تحقیقاتی فراوری مواد معدنی  http://imprc.ir
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن کشور https://www.gsi.ir
مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور http://www.apnp.gov.ir
مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران_ یزد http://yimrc.impasco.gov.ir