1.تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

سال:..........

طرف تفاهم نامه :دانشگاه آزاد اسلامی کرج

نوع تفاهم نامه:تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی

موضوع -هدف-محوره-زمینه های همکاری تفاهم نامه :تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی  کرج  و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایرانتفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی  کرج  و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایراناین  تفاهم نامه با دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج   در خصوص  همکاری های مشترک پژوهشی و فناوری با موضوع فلزات کمیاب و گرانبها  و با هدف ارتباط  هر چه بیشتر ، صنعت و دانشگاه و ایجاد همکاری اساتید و دانشجویان در اجرای پروژه های تحقیقاتی مرکز و فراهم نمودن فرصت های مطالعاتی اساتید و دانشجویان در انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و ارایه مقالات علمی مشترک منعقد گردید.