رویدادها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی فشرده

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی فشرده ، با موضوع " تأمین (خرید) قطعات مصرفی  دستگاه XRF ، XRD   مرکز تحقیقات  فرآوری مواد معدنی ایران " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir   به شماره مناقصه   2001004246000001 مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی مناقصه گزار : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : استان البرز کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران       شماره  تماس: 32106000-026    

2-شرایط مناقصه : " تأمین (خرید) قطعات مصرفی  دستگاه XRF ، XRD   مرکز تحقیقات  فرآوری مواد معدنی ایران طبق لیست ارائه شده در اسناد مناقصه

3-مدت اجرای کار : 6 ماه شمسی

4-مدت اعتبار پیشنهادها : 6 ماه شمسی

5-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریزی نقدی و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ (3,000,000,000 )        سه میلیارد ریال که طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی ( مصوب 94 ) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت 3 ماه از تاریخ پیشنهادات اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد ( ضمانتنامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانتنامه درج گردد.)

7-محل و زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی اول لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/02/1401  ساعت 15  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir   در دسترس خواهد بود .

8-محل و زمان ارائه پیشنهاد : پایان وقت اداری ( ساعت 15) روز سه شنبه مورخ 31/03/1401 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir  

کلیه اسناد مناقصه می بایست پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران ) بارگذاری گردد و فقط پاکتهای  ( الف )  و (  ارزیابی کیفی ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بصورت فیزیکی ، مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار ( مندرج در بند 1 )تحویل گردد.

9-زمان گشایش پاکتها : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ   04/04/1401  در محل مناقصه گزار به آدرس : استان البرز کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

نکته مهم : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ، طبق بخشنامه ی شماره  140936/11 مورخ 11/5/1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن ، تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران )به آدرس WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی میبایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی مهر وامضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نماید ، لذا در جلسات کمیسیون معاملات ، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد و در صورت عدم اخذ گواهی امضاء مجاز و مهر الکترونیکی ، پیشنهاد مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد .

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران      

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer@imprc.ir

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534

تلفن: 32106000-۰۲۶

تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶

نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران-بالاترازمیدان ولیعصر-ساختمان فولاد-برج شمالی-اتاق شماره 410

 لطفا در صورت ضرورت و ارسال نمونه به دفتر تهران،وزن نمونه بیشتر از 2 کیلو نشود

مشاهده روی نقشه