کارگروه تخصصی آزمایشگاههای بخش معدن و صنایع معدنی کشور

کارگروه تخصصی آزمایشگاههای بخش معدن و صنایع معدنی کشور

مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان بازوی تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و در راستای توسعه و هم افزایی آزمایشگاه های بخش معدن و صنایع معدنی بعنوان یکی از زیرساخت های مهم توسعه بخش اکتشاف، از  کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه آنالیز و تحقیقات مواد معدنی کشور دعوت می نماید تا با مراجعه به وب سایت مرکز به نشانی زیر با ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه اقدام اولیه در پیوند با ایجاد و تقویت کارگروه تخصصی آزمایشگاه ها و هم افزایی در شبکه آزمایشگاه های بخش معدن کشور بعمل آورند.

لینک  دانلود فرم کارگروه تخصصی آزمایشگاههای بخش معدن و صنایع معدنی کشور