کسب رتبه سوم مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

og labsnet

کسب رتبه سوم مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی در ششمین دوره ارزیابی
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، ششمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1398 انجام شده و در این دوره، فعالیت 297 مجموعه آزمایشگاهی (شامل 327 آزمایشگاه) مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر اساس این ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه آزمایشگاه های «بنیاد علوم کاربردی رازی»، «مرکز پژوهش متالورژی رازی» و «مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران»، رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند

جهت مشاهده فایل کلیک کنید