دوره آموزشی بررسی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کارسال 98