دوره راهبردی استانداردهای مدار خردایش و چالش های پیشرو آینده صنعت و فرآوری مواد معدنی مهر ماه 97