دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری و حمایت از اختراعات سال 97