دوره آموزشی فلوتاسیون با حضور اساتیدبرجسته در حوزه دوره های پیشرفته فلوتاسیون